top of page
  • elikokolbin

RAIELOAD!?! Kas on vaja ja kuidas saada?

Updated: Apr 3, 2021

Jagame infot raielubade kohta, kui on ohtlike puude langetamine päevakorral.


Raieloa nõuded kehtestab ja väljastab kohalik omavalitsus. Enamasti on omavalitsused kehtestanud reegli, et raieluba on vajalik tiheasustusalal.


Seega, kui raiutavad puud asuvad linnas, siis suure tõenäosusega on nende raiumiseks või suuremaks tagasilõikuseks vaja luba. Kui puud asuvad valla territooriumil, siis on asi veidi keerulisem - vallasiseses linnas või alevis/alevikus on raieluba vajalik. Kui puud on suurematest asulatest eemal, siis enamasti nende raieks luba pole vaja.


Raieloa taotlemiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele raieloa taotlus. Blanketi leiab omavalitsuse kodulehelt.


Täiendavad piirangud: linna/valla antav raieluba ei ole ainus dokument, mis lubab või keelab puude raiumist. Sõltuvalt asukohast võivad raietele kehtida veel täiendavad piirangud, mis võivad tuleneda looduskaitse, muinsuskaitse või rajatistega seotud piirangutest.

  • Kui puu asub veekogu veekaitsevööndis (jõgede, järvede kallastel), siis on vaja lisaks nõusolekut Keskkonnaametist ;

  • Kui puu asub looduskaitsealal (vanad pargid, püsielupaigad ja muud kaitstavad alad), siis on vaja lisaks nõusolekut Keskkonnaametist ;

  • Kui puud paikenvad kultuurimälestistel (nt vanad mõisapargid) või nende läheduses, siis on vaja nõusolekut Muinsuskaitseametist;

  • Kui puu asub rajatiste lähedal, siis on vaja nõusolekut rajatise omanikult, see on oluline ohutuse tagamiseks. Näiteks elektriliinide läheduses töötamiseks võib olla vajalik elektri väljalülitamine.


Erinevad näited rajatistega seotud piirangutest:

  1. Kui töötsooni jääb elektriliini kaitsevöönd, siis on vaja Elektrilevi nõusolekut tööde teostamiseks;

  2. Kui töid teostatakse teede läheduses, siis on vaja Maanteeameti või kohaliku omavalitsuse nõusolekut;

  3. Tänavavalgustuse läheduses peab tööd kooskõlastama tõenäoliselt kohaliku omavalitsusega;

  4. Sideliinide puhul liini omanikuga;

  5. Muude rajatiste korral on vaja välja selgitada nende omanik ning tegevus siiski kooskõlastada.


Kindlasti ei ole see nimekiri lõplik ning erinevaid piiranguid võib olla rohkemgi. Enamasti viitab kooskõlastuste vajadusele ka kohalik omavalitsus raieloa väljastamisel.


Palmipuu OÜ on valmis oma kliente aitama erinevate kooskõlastuste taotlemisel.

161 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page